Get Adobe Flash player

ข้อมูลการให้บริการ

ขอบเขตการปกครอง

ตำบลวังหว้า
ตำบลวังหว้าประวัติความเป็นมาเป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2440 เหตุที่เรียกชื่อนี้มีความหมายคือ "วัง" หมายถึงห้วงน้ำลึก "หว้า" หมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งชอบขึ้นอยู่ในที่ริมน้ำท่วมถึง เมื่อเอาสองคำนี้มารวมกันจึงเป็น "วังหว้า" ซึ่งผู้เฒ่าเล่าไว้ว่า ลำคลองวังหว้าตรงกันข้ามกับสวนธารเกษมเป็นคุ้งน้ำลึก ฝั่งซ้ายมีต้นหว้าขนาดใหญ่กว่าไม้อื่น ๆ ในบริเวณนั้นอยู่บนตลิ่งต้นหนึ่ง ข้าววังน้ำลึกนั้น ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า "วังหว้า" มาถึงปัจจุบันนี้ ตำบลวังหว้าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านศาลาอกแตก หมู่ 2 บ้านวังหว้า หมู่ 3 บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 4 บ้านเจริญสุข หมู่ 5 บ้านวังหิน หมู่ 6 บ้านเขาดิน หมู่ 7 บ้านชากตะไคร้ หมู่ 8 บ้านเนินหย่อง หมู่ 9 บ้านหนองกวาง หมู่ 10 บ้านเขาหินแท่น หมู่ 11 บ้านหนองรี หมู่ 12 บ้านหนองหอย หมู่ 13 บ้านวังศิลา

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบสลับกับที่ดอนเป็นลูกคลื่น มีคลองน้ำไหลผ่านตลอดตามความยาวของพื้นที่ในตำบลเป็นระยะทาง 28 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 37,006 ไร่ คิดเป็น 59.21 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยยาง อ.แกลง , ต.กระเฉด อ.เมือง และ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,042 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,914 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดวังหว้า
2. วิหารวัดหนองน้ำขุ่น
3. สวนธารเกษม
4. วัดวังศิลาธรรมาราม (วัดวังหิน)
5. วัดเนินหย่อง
6. สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแกลง
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง

ตำบลชากโดน

ตำบลชากโดน ประวัติความเป็นมา :
เดิมทีบริเวณตำบลชากโดนมีป่ากระโดนขึ้นอยู่มากมายแต่มีต้นกระโดนอยู่ 2 ต้นที่มีลักษณะใหญ่โตมาก (อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 2 ต.ชากโดนในปัจจุบัน) ต่อมาเกิดฟ้าผ่าต้นกระโดนแต่ยังไม่ตายและฟ้าผ่าเป็นครั้งที่ 2 ทำให้ต้นกระโดนตาย ในสมัยนั้นหลวงพ่อโต (พระครูนิวาสธรรมสาร) กำลังพัฒนาวัดเขากระโดนอยู่ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้น จึงตั้งชื่อตำบลว่า “ตำบลชากโดน” ชาก คือป่าใหญ่ที่ถูกแผ้วถางแล้ว โดน คือป่าไม้กระโดน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ต่าง ๆ และทำนา
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เนินฆ้อ , ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลต.สุนทรภู่ , ต.ชากพง และ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เนินฆ้อ , ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,859 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,699 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1.โรงเรียนวัดบุนนาค
2.โรงเรียนวัดเขากระโดน
3.สถานีอนามัยบ้านบุนนาค
4.วัดบุนนาค, วัดเขากระโดน
5.สำนักสงฆ์นรินทร์ (วัดวังล่าง)
6.ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดเขากระโดน
7.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากระโดน
8.ที่ทำการ อบต.ชากโดน

ตำบลเนินฆ้อ

ตำบลเนินฆ้อ ประวัติความเป็นมาจากประวัติตามนิราศสุนทรภู่ ท้องที่แห่งนี้เดิมชื่อ บ้านพงฆ้อ เนื่องจากในบริเวณนี้มีต้นฆ้อขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้นฆ้อนั้นสามารถนำมามุงหลังคาได้ จนกระทั่งเมื่อปี 2457 ได้โปรดให้มีการตั้งนามสกุล หมุ่บ้าน และตำบล ได้เปลี่ยนจากชื่อพงมาเป็นเนิน ซึ่งอ้างมาจากในบริเวณนี้มีเนิน จากนั้นเป็นต้นมาจึงเรียกว่าตำบลเนินฆ้อ โดยตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.แกลง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเนินทราย บ้านเนินทราย บ้านเนินฆ้อ บ้านถนนกระเพรา บ้านหนองแพงพวย บ้านเนินข้าวต้ม บ้านจำรุง บ้านถนนนอก บ้านถนนใน

สภาพทั่วไป และที่ทำการ อบต.เนินฆ้อ
สภาพทั่วไปของตำบล :
ชาวบ้านในบริเวณนี้ดั่งเดิมเป็นชาวชองโดยมากอพยพหนีมาจากจันทบุรีในช่วงที่ ถูกประเทศฝรั่งเศสเข้ามายึดครอง สภาพอากาศในบริเวณนี้จะร้อนทั้งปี พื้นที่บางส่วนติดทะเล สภาพพื้นดินเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังหว้า , ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.กร่ำ , ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,520 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,238 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนยาง
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป ทอเสื่อกก
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล เนินฆ้อ :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลเนินฆ้อ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร.0-3886-6660 โทรสาร.0-3886-6660

ตำบลกร่ำ
ตำบลกร่ำ ประวัติความเป็นมา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.แกลง ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองมะปริง บ้านกร่ำ บ้านซากมะกรูด บ้านหนองยายและ บ้านหนองสัก บ้านอ่าวมะขามป้อม

อนุสาวรีย์สุนทรภู่
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติด ต.ซากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติด อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติด ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติด ต.ซากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล
มีประชากรทั้งสิ้น 4,927 คน
มีสิทธิ์เลือกตั้ง 3,476 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก การทำประมง และทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

ตำบลชากพง

ตำบลชากพง ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นพื้นที่ราบเชิงเขามีสภาพเป็นป่าไม้มีพงหญ้าจำนวนมาก จึงเรียกชื่อตำบล ชากพง ปัจจุบันยังคงมีสภาพป่าไม้อยู่บางส่วน สภาพพื้นที่เหมาะกับการเกษตร มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่ จำนวน 6 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1-6) อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชากพง 1 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 7)

สภาพทั่วไปของตำบล
มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา ยังคงสภาพป่าไม้อยู่บางส่วน
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.สองสลึง อ.แกลง และ ต.กระเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลสุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบาลสุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.กระเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 382 คน แยกเป็นชาย 189 คน หญิง 193 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1.ที่ทำการ อบต.ชากพง
2.สำนักสงฆ์เขาหินตั้ง

ตำบลกระแสบน

ตำบลกระแสบนประวัติความเป็นมา  บุคคลกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดพิษณุโลกเชื้อสายมอญ มาตั้งถิ่นฐานที่ "หมู่บ้านกระแซ" และได้มีการเลือกหัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่า "ขุนยุทธนา บุญช่วย" ต่อมาได้จัดตั้งเป็นตำบลขึ้นเรียกว่า "ตำบลประแส" และชื่อได้ไปคล้ายกับตำบลปากประแสร์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "ตำบลกระแสบน" ประกอบไปด้วย14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านในไร่ หมู่ 2 บ้านรางตาไท หมู่ 3 บ้านกระแสบน หมู่ 4 บ้านชากคอก หมู่ 5 บ้านยางงาม หมู่ 6 บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 7 บ้านเขาผักกูด หมู่ 8 บ้านน้ำโจน หมู่ 9 บ้านเขาวังไทร หมู่ 10 บ้านเนินไม้หอม หมู่ 11 บ้านคลองลึก หมู่ 12 บ้านคลองหวาย หมู่ 13 บ้านเนินดินแดง หมู่ 14 บ้านหนองแฟบ

สภาพทั่วไปของตำบล
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และบางส่วนมีพื้นที่เขา มีเนื้อที่ประมาณ 66,128 ไร่ คิดเป็น 105.805 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ และ ต.ชำฆ้อ กิ่งอ.เขาชะเมา จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,858 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,047 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ไร่มันสำปะหลัง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. วัดกระแสร์คูหาสวรรค์
2. วัดยางงาม
3. วัดคลองป่าไม้
4. สำนักสงฆ์เขาวังไทร
5. สำนักสงฆ์เขายายมา
6. สถานีอนามัยกระแสบน
7. สถานีอนามัยคลองป่าไม้
8. อบต.กระแสบน


ตำบลบ้านนา

ตำบลบ้านนาประวัติความเป็นมาเดิมท้องที่เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ เป็นหมู่บ้านที่ทำนา และเป็นหมู่ 2 ของตำบลกระแสบน และต่อมาได้ยกฐานะเป็นตำบลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2445 และแยกเป็น 4 หมู่บ้าน โดยมีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกำนันปกครองตำบล ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแหลมไผ่ หมู่ 2 บ้านทุ่งเค็ด หมู่ 3 บ้านห้วงหิน หมู่ 4 บ้านหนองจระเข้ หมู่ 5 บ้านเนินอู่ทอง หมู่ 6 บ้านสำนักยาง หมู่ 7 บ้านเนินกระท้อน หมู่ 8 บ้านบุญสัมพันธ์ หมู่ 9 บ้านวังยาง หมู่ 10 บ้านล่าง หมู่ 11 บ้านมาบฆ้อ หมู่ 12 บ้านนา หมู่ 13 บ้านคลองอ่าง

สภาพทั่วไปของตำบล
ตำบลบ้านนามีเนื้อที่ประมาณ 42,450 ไร่ คิดเป็น 67.92 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลุ่ม มีคลองน้ำไหลผ่าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชำฆ้อ กิ่งอ.เขาชะเมา จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทางเกวียน , ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง และ ต.น้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทางเกวียน , ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,196 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,317 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน เลี้ยงไก่พื้นเมือง
อาชีพเสริม ปลูกผัก
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. ที่คัดสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง
2. วัดบ้านนา
3. วัดหนองจระเข้
4. วัดห้วงหิน
5. โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย

ตำบลทุ่งควายกิน
ตำบลทุ่งควายกินประวัติความเป็นมา :เดิมเป็นทุ่งร้างกลางป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้า จึงเป็นสถานที่นำสัตว์มาเลี้ยง เช่น วัว ควาย ต่อมามีคนย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้น ชาวบ้านจึงตั้งชื่อทุ่งแห่งนี้ว่า ทุ่งควายกิน และเมื่อปี พ.ศ. 2300 ได้สร้างวัดขึ้นมาและตั้งชื่อว่า ;วัดทุ่งควายกิน

สภาพทั่วไปของตำบล
เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ และมีการเลี้ยงควายกันมาก
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.น้ำเป็น กิ่ง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทางเกวียน , ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,866 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,471 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ทำการ อบต.ทุ่งควายกิน
2.อ่างเก็บน้ำเขาจุก ม.8
3.วัดมงคลวุฒาวาส,วัดอุดมธัญญาวาส,วัดหนองกระพ้อ,วัดชุมนุมสูง,วัดเนินสุข,วัดหนองหว้า,วัดถ้ำหมีนอน

ตำบลกองดิน

บ้านกองดิน ประวัติความป็นมา เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเตรียมเข้าตีเมืองจันทุบรีได้เคลื่อน ทัพมาพักที่วัด (ปัจจุบันคือวัดกองดิน หมู่ที่ 2) และใช้สถานที่ดังกล่าวในการตำดินปืน จนได้ชื่อว่าบ้านกองดิน และต่อมาเมื่อตั้งเป็นตำบลจึงใช้ชื่อว่าตำบลกองดิน ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต.กองดิน 10 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกองดิน 1 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 2)

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินเขาและมีอ่างน้ำเขาจุกอยู่บางส่วน ลักษณะอากาศร้อนชื้นฝนตกชุกช่วงเดือน พ.ค. – ต.ค.
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี และ ต.น้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองปูน , ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว และ ต.นายายอาม , ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งควายกิน , ต.คลองปูน อ.แกลง และ ต.น้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,174 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,293 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1.ที่ทำการ อบต.กองดิน
2.วัดเขาน้อย, วัดชำสมอ ,วัดเขาสำรอง ,วัดหนองคุย
3.โรงเรียนบ้านชำสมอ
4.โรงเรียนบ้านหนองคุย
5.โรงเรียนวัดเขาสำรอง
6.โรงเรียนวัดเขาน้อย
7.สถานีอนามัยชำสมอ

ตำบลคลองปูน

ตำบลคลองปูนประวัติความเป็นมา
แต่เดิมมาตำบลคลองปูนมีลำคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่านลงสู่ทะเล ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันขุดลอกคลองบริเวณที่ตื้นเขิน ปรากฏว่าได้พบแร่หินปูนเป็นจำนวนมาก มีเรื่องเล่าขานว่าหินปูนที่พบเกิดจากพ่อค้านำเรือบรรทุกหินปูนแล่นผ่านมา แล้วเรือล่ม หินปูนได้จมลงสู่ลำคลอง ต่อมาชาวบ้านได้นำชื่อคลองปูนมาตั้งเป็นชื่อ “ตำบลคลองปูน”
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองโพรง หมู่ 2 บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ 3 บ้านคลองปูน หมู่ 4
หมู่ 5 บ้านเนินยาง หมู่ 6 บ้าน หนองนาซา หมู่ 7 บ้านชายล่าง
หมู่ 8 บ้านสามแยก หมู่ 9 บ้านหนองเสม็ดแดง

สภาพทั่วไปของตำบล
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา ทางใต้ติดกับทะเลอ่าวไทย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาล ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาล ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พังราด , ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,159 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,387 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1.วัดเนินสมบูรณ์,โรงเรียนวัดเนินสมบูรณ์
2.วัดเนินยาง,โรงเรียนวัดเนินยาง
3.วัดคลองปูน,โรงเรียนวัดคลองปูน
4.วัดไตรรัตนาราม,โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
5.ที่ทำการ อบต.คลองปูน
6.สถานีอนามัยตำบลคลองปูน

ตำบลพังราด
ตำบลพังราดประวัติความเป็นมา ตั้งขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด แต่พอจะอ้างอิงได้จากหนังสือการจัดตั้งวัดปากน้ำพังราด ปี 2375 ซึ่งสมัยนั้นใช้คำว่า “พังราช” ส่วนการเปลี่ยนแปลงมาเป็น “พังราด” นั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่ได้พบหลักฐานในบันทึกหมายเหตุของวัดพังราดเมื่อปี 2475 ได้ใช้คำว่า “พังราด”แล้ว ตำบลพังราดยุบรวมกับตำบลกองดินเมื่อปี 2480 แต่ปี 2482 ได้แยกออกจากตำบลกองดินจนถึงปัจจุบัน

 

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเนินเขา พื้นที่ตอนบนทำสวนยางพารา ทุเรียน มังคุด ตอนล่างของตำบลติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ประชากรประกอบอาชีพประมง
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.กองดิน อ.แกลง จ. ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำพังราด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,094 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,709 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ประมง
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ปีก เลี้ยงกุ้ง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1.วัดปากน้ำพังราด
2.วัดท่ากง
3.วัดเกาะลอย
4.วัดพังราดไทย
5.วัดท่ามะกอก
6.ศาลเจ้าพ่อบ่อตาซ่อง

ตำบลปากน้ำกระแส
ตำบลปากน้ำกระแสประวัติความเป็นมาอยู่ในเขตอำเภอแกลง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านตลาดตอนล่าง หมู่2 บ้านตลาดตอนบน หมู่3 บ้านดอนมะกอกล่าง หมู่4 บ้านนาซา หมู่5 บ้านดอนมะกอกบน หมู่6 บ้านแหลมสน หมู่7 บ้านแสมผู้ หมู่8 บ้านตลาดตอนกลาง เป็นชุมชนดั้งเดิมแต่สมัยอยุธยา ซึ่งมักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ชื่อตำบลเก่าคือปากน้ำประแสร์ สมัยก่อนเคยเป็นที่ตั้งของเมืองคู่กับเมืองแกลง
สภาพทั่วไปของตำบล
เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีแม่น้ำประแสร์กั้นเขตตำบล มีลำคลอง ลงสู่ทะเล มีการทำนากุ้ง เลี้ยงปลาน้ำกร่อยริมฝั่งแม่น้ำประแสร์ มีท่าเรือประมงขนาดใหญ่ ปลูกมะม่วง มะพร้าว บริเวณปากแม่นำเป็นชุมชนหนาแน่น เป็นแหล่งการค้าของตำบล
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ทุ่งควายกิน ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดต่อ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อ แม่นำประแสร์ ต.ทางเกวียน ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,104 เป็นชาย 3,515 คน เป็นหญิง 3,589 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
1.รับจ้างทั่วไปในอู่ต่อเรือและตามโรงงานอุตสาหกรรม
2.ทำเกษตรเช่น มะม่วง มะพร้าว
3.ประมงพื้นบ้าน เลี้ยงปลาเก๋า เลี้ยงปลาในกะชัง
4. ประมงทะเลลึก
5.ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ปลากรอบ ผลิตภัณฑ์ทางการประมง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1.วัดดอนมะกอกล่าง ม.3
2.วัดตะเคียนงาม ม.7
3.วัดสมมติเทพฐาปนาราม ม.6 (วัดแหลมสน)
4.องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกระแส
5.เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
6.สภต.ปากน้ำประแสร์
7.สถานีอนามัยตำบล
8.การไฟฟ้าปากน้ำประแสร์
9.การประปาปากน้ำประแสร์
10.รร.ชุมชนวัดตะเคียนงาม
11.ท่าเทียบเรือสมาคมประมง
12.คานเรือ (อู่ต่อเรือประมง)
13.ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
14.บริษัทซีฟาร์ม จก. ( เพาะเลี้ยงกุ้งรายใหญ่เครือซีพี)
15.สมาคมชาวประมงปากน้ำประแสร์
16.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากน้ำกระแส
17.โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์

ตำบลห้วยยาง

ตำบลห้วยยางประวัติความเป็นมาแยกจากตำบล เนินฆ้อเมื่อปี 2529 มีภูมิประเทศเป็นที่ราบและเชิงเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแกลง แต่เดิมมีต้นยางขึ้นชุกชุมและมีลำห้วยไหลผ่านหลายสายชาวบ้านจึงเรียกชื่อ ตำบลห้วยยาง

สภาพทั่วไปของตำบล
เป็นที่ราบและเชิงเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแกลงห่างประมาณ 10 กม. มีพื้นที่ 43.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 27,000 ไร่ เป็นสวนยางพารา และสวนผลไม้ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง

อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังหว้า , ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระเยอง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,707 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวนทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
โรงเรียน 3 แห่ง
สถานีอนามัย
วัด 2 แห่ง

ตำบลสองสลึง

ตำบลสองสลึงประวัติความเป็นมา
ตำบลสองสลึงตั้งอยู่ในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน เหตุที่ใช้ชื่อตำบลว่าสองสลึงเนื่องจากว่าเมื่อก่อนตำบลนี้มีต้นสองสลึงขึ้น อยู่เป็นจำนวนมาก ต้นสองสลึงเป็นต้นไม้ใหญ่มีร่มเงาให้ผู้คนที่สัญจรไปมาได้พักอาศัย


สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลสองสลึงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแกลง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 30,058 ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,819 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,656 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน,ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ทำการ อบต.สองสลึง
2.สถานีอนามัยตำบลสองสลึง

ตำบลทางเกวียน

ตำบลทางเกวียนประวัติความเป็นมาอยู่ในเขต การปกครองของอำเภอแกลง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านหนองน้ำขาว หมู่2 บ้านหนองกันเกรา หมู่3 บ้านอ่างตานน หมู่4 บ้านดอนสำราญ หมู่5 บ้านท่าตลก หมู่6 บ้านทะเลน้อย หมู่7 บ้านเพลงช้างเผือก หมู่8 บ้านคลองใช้ หมู่9 บ้านหนองโพรง หมู่10บ้านหนองแช่เรือ
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,313 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,130 หลังคาเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1.วัดเจริญสุข
2.วัดพลงช้างเผือก
3.วัดโพธิ์ทองพุทธาราม
4.วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม
5.วัดสารนาถธรรมาราม (สารนารถธรรมาราม)
6.วัดหนองกันเกรา
ที่มา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลแกลง

เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลแกลง
ผู้อำนวยการ 222 รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ 201 รอง ผอ.ฝ่าย บริหาร 202
           
ตึกอุบัติเหตุ   ตึกอุบัคิเหตุ ชั้น 4   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 181,182
ประชาสัมพันธ์ 100,200 สารสนเทศ 143 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 180
OPD              112,113, 114,248 ช่างคอม 144 ห้องสมุด 206
ER 110,111 ห้องประชุมใหญ่ 140 งานบ่อบำบัด 218
ห้องบัตร 117,118 ห้องประชุมเล็ก 141 ศูนย์เครื่องเมือแพทย์ 219
ห้องยานอก 107,108 ตึกอำนวยการ   งาน IC  
ห้องยาใน 106 สำนักงานแพทย์ fax 247 233 บ้านพักพยาบาล  
ห้องการเงิน 115 ห้อง พรส. 208 หอพักพยาบาล ชั้น 1 501
ห้องให้คำปรึกษา 109 ธุรการ -บุคคล 202,203 หอพักพยาบาล ชั้น 2 502
ห้องตรวจ 1 161 การเงิน 204 หอพักพยาบาล ชั้น 3 503
ห้องตรวจ 2 162 Fax ธุรการ 530 บ้านพัก 505
ห้องตรวจ 3 163 ตึก5ชั้น 114 เตียง      
ห้องตรวจ 4 164 สูติ - นรีเวช 311,312    
ห้องตรวจ 5 165 อายรุกรรมชาย 313,314    
ห้องตรวจ 6 166 อายุรกรรมหญิง 315,316    
ห้องตรวจ 7 167        
ห้องตรวจ 8 168 ทารกแรกเกิด 308    
ห้องตรวจกระดูก 168 Day care 307    
ห้องพักแพทย์ ER 103 ห้องผ่าตัด 303,304    
ศูนย์เปล 104 ห้องคลอด 305    
ห้องตรวจตา 171 กุมาร 306    
ห้องใส่เฝือก 102 สงฆ์ 1 301    
ห้อง Pallitive Care 173 สงฆ์ 2 302    
ห้อง ARV 174,175 พัสดุ 210,211    
ห้องตรวจ CKD 105 โรงครัว 404    
ห้องฝากครรภ์ วัคซีนเด็ก 172 โรงช่าง 220    
ตึกอุบัติเหตุชั้น 2   โรงซัก 402    
ห้องศูนย์ประกัน 128,129,130 ซัพพลาย 407    
Fax ศูนย์ประกัน 134 ศูนย์สะอาด 204    
X-ray 121,122 คลังยาบน 405,406    
ห้องอัลตราซาวด์ 133 คลังยาล่าง 403    
ห้อง CT 131 ป้อมยาม 212    
ห้องทันตกรรม 126,127 ร้านค้าสวัสดิการ 215    
Lab 123,124,125 ห้อง พขร. 214    
ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 3   ห้องเก็บศพ 116    
ห้องไตเทียม 137 แผนไทย 176    
ห้อง ICU 135 กายภาพ 177    
ห้องประชุมมูลนิธิ HA 132 ต่างด้าว 177    
ห้องฝ่ายการพยาบาล 138 ห้องประชุมตึกอำนวยการ 178    
         
       
       
ค้นหาข้อมูล

ค้นหาเส้นทาง

ผู้เข้าชม

มี 39 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทั้งหมด

211856
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1188
491
4208
202444
10457
11593
211856

Your IP: 18.232.53.231
2019-08-18 15:08

Phoca Facebook Comments

Share on Myspace