รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

คุณมิตร-คุณเผ่าทิพย์ ขจรกลิ่น และครอบครัว

วันที่ 7 สิงหาคม 2562
คุณมิตร-คุณเผ่าทิพย์ ขจรกลิ่น และครอบครัว มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการพัฒนา /จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลแกลงต่อไป
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ