รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

คณะครูนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

คณะครูนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดโครงการวิ่งการกุศลภายใน โรงเรียนสุนทรภู่ เพื่อสมทบทุนปลูกป่าชายเลน และ มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล บริจาคเงินสด ให้กับโรงพยาบาลแกลง จำนวน 4,550 บาท (สี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลแกลง 11-9-62