รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

คุณสมพิศ เทย์เลอร์ คุณนพดล เยี่อใย

คุณสมพิศ เทย์เลอร์ คุณนพดล เยี่อใย มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล บริจาคเงินสด ให้กับโรงพยาบาลแกลง จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)เพื่อสมทบซ่อมแซมตึกสงฆ์โรงพยาบาลแกลง และได้ทำบุญถวายพระภิกษุอาพาธ นอนรักษาอยู่หอผู้ป่วยโรงพยาบาลแกลง ทำบุญให้กับ นายแสวง และนางสุพิน วงค์ตรุษ 2-10-62