รูปรับบริจาค-เลี้ยงอาหาร

คุณศิริธรณ์ เรืองธนาวิศว์

คุณศิริธรณ์ เรืองธนาวิศว์ มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล บริจาคเงินสด ให้กับโรงพยาบาลแกลง จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)เพื่อสมทบเข้ากองทุนเงินบริจาคโรงพยาบาลแกลง อุทิศให้ คุณพ่อกิตติ เพิ่มพูลกิจ 3-10-62